Fotowoltaika

Fotowoltaika dofinansowanie 2020 – dla osób prywatnych i firm

fotowoltaika dofinansowanie 2020

Raport Instytutu Energii Odnawialnej Rynek Fotowoltaiki 2019 pokazuje, że w minionym roku tempo wzrostu sektora fotowoltaiki wyniosło przeszło 200%. Do tego wyniku w dużej mierze przyczyniły się programy oferujące dofinansowanie do fotowoltaiki. Zgodnie z założeniami Unijnymi, Polska w 2020 roku ma osiągnąć 15% udział energii z OZE w końcowym zużyciu. Czy w związku z tym teraz też możemy liczyć na dofinansowanie fotowoltaiki? Jak wygląda fotowoltaika dofinansowanie dla domu? I czy firmy też mogą liczyć na dofinansowanie? Jeśli tak, to jakie są dostępne źródła finansowania? Opiszemy je w dzisiejszym artykule.

Fotowoltaika dofinansowanie 2020

Chcąc osiągnąć wymagany poziom udziału OZE w zużyciu końcowym, rząd przy współpracy z UE oraz jednostkami samorządowymi przygotował różne programy klimatyczne. Ich cel to wsparci finansowe zarówno osób prywatnych jak i firm oraz instytucji, zainteresowanych inwestycją w OZE, w tym w fotowoltaikę. Także instytucje prywatne (np. banki) prowadzą własne projekty.

Programy publiczne mogą przybrać formę:

 • bezzwrotna dotacja
 • wsparcie zwrotne – pożyczka, kredyt lub np. poręczenie.

Instytucje prywatne oferują natomiast wsparcie w postaci niskooprocentowanych kredytów.

Beneficjenci

Kto może liczyć na dofinansowanie fotowoltaiki? Oto grupy mogące być beneficjentami różnych programów wsparcia finansowego:

 • osoby fizyczne – do nich kierowana jest większość programów,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • szpitale, podmioty medyczne,
 • spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe,
 • domy opieki społecznej,
 • instytucje kultury (państwowe i samorządowe),
 • uczelnie i instytuty badawcze,
 • instytucje gospodarki budżetowej i państwowe jednostki budżetowe,
 • spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółki wodne,
 • inne państwowe osoby prawne,
 • pozostałe osoby prawne.

Widać więc, że wsparcie finansowe jest kierowane do najróżniejszych grup odbiorców. Jakie konkretnie programy będą dostępne w 2020 roku?

Dofinansowanie fotowoltaika 2020 dla domu

Fotowoltaika dofinansowanie 2020, jak już wspominaliśmy, kierowane jest przede wszystkim do osób prywatnych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Mogą one skorzystać z kilku programów rządowych.

Dofinansowanie fotowoltaiki – Mój Prąd

Program Mój Prąd ma zasięg ogólnopolski i kierowany jest do osób fizycznych. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wytwarzanej na własne potrzeby domostw. Obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW.

Mój Prąd oferuje bezzwrotne dotacje wynoszące do 50% wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dofinansowanie nie może jednak przekroczyć kwoty 5000 zł. Co ważne, to dofinansowanie jest zwolnione od podatku dochodowego, a koszty inwestycji nie pokryte z dotacji można odliczyć od podatku.

Na co można przeznaczyć środki z programu Mój Prąd? Na zakup urządzeń do instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne, inwerter, przewody, itp.) oraz jej montaż. Wnioski o taką dotację można składać od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 roku bądź do wyczerpania środków.

UWAGA! Dofinansowanie z programu Mój Prąd obejmuje tylko instalacje przyłączone do sieci energetycznej 23 lipca 2019 roku lub później. Nie może być też wykorzystane na rozbudowę już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Program Czyste Powietrze

Kolejnym ogólnopolskim projektem rządowym kierowanym do osób fizycznych jest Program Czyste Powietrze. Jego cel to obniżenie w powietrzu ilości pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z pieców w domach jednorodzinnych. Dofinansowanie może tu objąć różne działania termomodernizacyjne, również założenie fotowoltaiki.

Program Czyste Powietrze umożliwia otrzymanie dotacji lub pożyczki. Ich wysokość jest uzależniona od miesięcznego dochodu na osobę. Wygląda to następująco:

 • do 90% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę do 600 zł,
  • pożyczka do 10% wartości dotacji
 • do 80% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 601 – 800 zł,
  • pożyczka do 20% wartości dotacji
 • do 70% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 801 – 1000 zł,
  • pożyczka do 30% wartości dotacji
 • do 60% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 1001 – 1200 zł,
  • pożyczka do 40% wartości dotacji
 • do 50% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 1201 – 1400 zł,
  • pożyczka do 50% wartości dotacji
 • do 40 % – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 1401 – 1600 zł,
  • pożyczka do 60% wartości dotacji
 • do 30% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę od 1601 zł,
  • pożyczka do 70% wartości dotacji

Maksymalna wysokość inwestycji, od której będzie liczona dotacja wynosi maksymalnie 53 tys. zł. Wnioski o dotację na fotowoltaikę można składać przez cały rok – w formie elektronicznej lub papierowej – do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi o NFOŚiGW, na którego ternie ulokowany jest budynek.

Fotowoltaika dofinansowanie dla firm 2020

Oprócz osób fizycznych także firmy mogą się ubiegać o dofinansowanie fotowoltaiki. Przedstawimy poniżej programy skierowane do firm.

Energia Plus – dopłata do fotowoltaiki dla firm 2020

Energia Plus to program mający na celu „zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych”. Taką informację można znaleźć na stronie NFOŚiGW.

Beneficjentami programu mogą być wszyscy przedsiębiorcy (zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r), prowadzący działalność gospodarczą. Wsparcie udzielane przedsiębiorstwom ma formę pożyczki lub bezzwrotnej dotacji. Łącznie pula wsparcia wynosi 4 mln zł.

By starać się o dotację na fotowoltaikę trzeba spełniać następujące warunki:

 • w roku poprzedzającym wnioskowanie przeciętne zużycie energii końcowej musi wynosić przynajmniej 2GWh/rok,
 • złożenie wniosku ma poprzedzić przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • inwestycja musi wynikać z rekomendacji wspomnianego audytu, a planowana oszczędność energii ma wynosić przynajmniej 5%.

Wnioski będą przyjmowane do 18.12.2020r. lub do wyczerpania środków.

UWAG! Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2025 roku. Umowy będą podpisywane do 2023 roku, a środki będą wydatkowane do 2025 roku.

PolSEFF2 – fotowoltaika dofinansowanie dla firm 2020

PolSEFF2  to druga edycja Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce. Jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających do 250 pracowników i mających roczne obroty na poziomie nie przekraczającym 50 mln euro.

PolSEFF2 to linia kredytowa w wysokości 200 mln euro. Zostanie ona rozdysponowana między polskie banki, biorące udział w programie, w formie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kredyty mają być przeznaczone na finansowanie efektywności energetycznej firm.

Pomoc udzielana w tym programie polega przede wszystkim na bezpłatnym wsparciu w zakresie optymalizacji inwestycji, oceny jej rezultatów energetycznych i przygotowaniu niezbędnych dokumentacji. Po zakwalifikowaniu projektów do PolSEFF2 można wnioskować o dofinansowanie w bankach uczestniczących w programie. Dodatkowo po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca otrzymuje dotację w wysokości 10% uzyskanego kredytu, od NFOŚiGW. Na jakich warunkach?

W przypadku fotowoltaiki oszczędność powinna wynieść 20%. Po zrealizowaniu inwestycji i uzyskaniu takiego wyniku, NFOŚiGW przekazuje przedsiębiorcy wspomnianą wyżej bezzwrotną dotację o wartości 10% kwoty kredytu.

Fotowoltaika dofinansowanie 2020 – województwa

Dofinansowanie do fotowoltaiki można uzyskać nie tylko korzystając z ogólnopolskich programów rządowych, ale też z programów wojewódzkich. Te mogą się między sobą różnić, dlatego zawsze trzeba sprawdzać lokalne ustalenia.

Dopłaty do fotowoltaiki 2020 – woj. dolnośląskie

W woj. dolnośląskim realizowane są projekty Czyste Powietrze i Mój Prąd oraz własne, mające na celu ochronę środowiska.

Środki na dofinansowanie fotowoltaiki 2020 w woj. dolnośląskim pochodzą z:

 • dofinansowań ogólnych WFOŚiGW we Wrocławiu – wsparcie dla przedsiębiorców, osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego. Ciągły nabór wniosków.
 • Programu Priorytetowego Ograniczenie Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego – wsparcie dla osób fizycznych, które nie mogą skorzystać z programu „Czyste powietrze”, wspólnot, jednostek samorządu lub ich związków. Tu też nabór jest ciągły.
Fotowoltaika dofinansowanie 2020 – woj. lubuskie

W województwie lubuskim oprócz ogólnopolskich programów realizowane są lokalne programy:

 • Kredyt na realizację zadań służących ochronie powietrza – m.in. dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Środki na dofinansowanie dysponowane są przez BOŚ Bank oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.
 • Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w powietrzu. Ciągły nabór wniosków.
Dotacje fotowoltaika 2020 – woj. łódzkie

W woj. łódzkim dofinansowanie fotowoltaiki można uzyskać z programów:

 • Ochrona Atmosfery – m.in. dla jednostek budżetowych, samorządu terytorialnego i szkół. Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym, wsparcie ma formę dotacji.
 • Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Łodzi – skierowana do jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, z wyłączeniem osób fizycznych. Wnioski przyjmowane się w trybie ciągłym. Pomoc ma formę niskooprocentowanych pożyczek.

Oprócz powyższych lokalnych projektów, tutaj także obowiązują programy Czyste Powietrze i Mój Prąd.

Dopłaty do fotowoltaiki 2020 – woj. mazowieckie

W woj. mazowiecki funkcjonuje program Ochrona Atmosfery. Jego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez wsparcie dla OZE. Mogą z niego skorzystać:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • pozostałe osoby prawne.

Osoby fizyczne mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programów Czyste Powietrze i Mój Prąd.

Fotowoltaika dotacje 2020 – woj. pomorskie

W woj. pomorskim prowadzony jest ciągły nabór wniosków na dofinansowanie fotowoltaiki. Wsparcie skierowane jest w ramach naboru ogólnego do wszystkich zainteresowanych oraz do beneficjentów środków europejskich (RPO, POIIŚ).

Prócz tego obowiązują programy Czyste Powietrze i Mój Prąd.

Dofinansowanie fotowoltaiki 2020 – woj. śląskie

WFOŚiGW prowadzi nabór ciągły wniosków w zakresie m.in. wdrażania przedsięwzięć związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie do fotowoltaiki na Śląsku jest więc dostępne przez cały rok, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, wymienionych na tronie WFOŚiGW.

Dotacje na fotowoltaikę 2020 – woj. wielkopolskie

W woj. wielkopolskim funkcjonują programy:

 • Projekt Słoneczne dachy – dla spółdzielni mieszkaniowych. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogli skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie zakupu i montażu fotowoltaiki
 • Przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej – ich beneficjentami w 2020 roku mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także podmioty posiadające osobowość prawną (z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych).

Prócz tego funkcjonują tu programy Mój Prąd i Czyste Powietrze.

Dopłaty do fotowoltaiki 2020 – woj. zachodniopomorskie

WGOŚiGW w Szczecinie prowadzi ciągły nabór wniosków o wsparcie przy realizacji przedsięwzięć zw. z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Forma udzielnej pomocy to przede wszystkim bezzwrotne dopłaty do kredytów i niskooprocentowane pożyczki. Mogą się o nie ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • komunalne jednostki organizacyjne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • publiczne szkoły wyższe.

Osoby fizyczne mogą skorzystać z ogólnokrajowych programów Mój Prąd i Czyste Powietrze.

Fotowoltaika dofinansowanie 2020 – woj. świętokrzyskie

Mieszkańcy woj. świętokrzyskiego mogą liczyć na dotacje na fotowoltaikę jedynie z ogólnokrajowych programów rządowych.

Dopłaty do fotowoltaiki – woj. warmińsko mazurskie

Woj. warmińsko mazurskie nie prowadzi na ten moment żadnych własnych programów dofinansowania fotowoltaiki dla osób fizycznych, przedsiębiorstw ani instytucji.

Dopłaty do fotowoltaiki 2020 – woj. opolskie

W woj. opolskim dostępne są jedynie ogólnopolskie programy wsparcia finansowego dla osób fizycznych i prawnych na fotowoltaikę.

Fotowoltaika dofinansowanie 2020 – woj. podkarpackie

Mieszkańcy woj. podkarpackiego mogą liczyć na dotacje na fotowoltaikę jedynie z ogólnokrajowych programów rządowych.

Dopłaty do fotowoltaiki – woj. podlaskie

W woj. podlaskim nie prowadzi się lokalnych projektów dofinansowania fotowoltaiki. Obowiązują jedynie rządowe programy.

Dofinansowanie fotowoltaiki 2020 – woj. lubelskie

Woj. lubelskie nie realizuje obecnie własnych programów dofinansowania fotowoltaiki.

Fotowoltaika dotacje 2020 – woj. kujawsko pomorskie

Woj. kujawsko pomorskie nie prowadzi na ten moment żadnych własnych programów dofinansowania fotowoltaiki dla osób fizycznych, przedsiębiorstw ani instytucji.

Dotacje na fotowoltaikę – Małopolska

W woj. małopolskim dotacje na fotowoltaikę można uzyskać tylko z programów ogólnopolskich. Obecnie nie realizuje się tu własnych, wojewódzkich programów wsparcia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *