Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w OZE – zadania

Na początku lutego – 06.02.2019 r. – zarządzenie Rady Ministrów powołało do istnienia Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej. Zespół ma być organem pomocniczym Rady Ministrów. Jakie zadania będzie pełnić? Kto tworzy nowy zespół?

Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w OZE – zadania

Nowy organ będzie miał do wykonania trzy rodzaje zadań. Pierwszym będzie identyfikowanie barier i obciążeń regulacyjnych i faktycznych wpływających na funkcjonowanie operatorów systemów przesyłowych oraz innych podmiotów. Chodzi o bariery, które utrudniają aktywność prosumencką gospodarstw domowych, średnich, małych i mikro- przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Kolejnym zadaniem zespołu będzie przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych, które wyeliminowałyby znalezione bariery i obciążenia. Co więcej, zespół ma też przedstawiać rozwiązania, które mogłyby wspierać rozwój prosumenckich OZE.

Trzecia grupa zadań wiąże się z przygotowywaniem rozwiązań prawnych, umożliwiających implementację do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/2001 z 1 grudnia 2018 r. Dyrektywa ta zobowiązuje do promowania stosowania energii pochodzącej z OZE.

Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w OZE – skład

Międzynarodowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w OZE tworzą:

 • jako przewodniczący Zespołu – Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 • członkowie Zespołu – Minister Energii, Minister Finansów, Minister Inwestycji i Rozwoju, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Środowiska, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • jako sekretarz Zespołu – osoba, którą wyznaczy przewodniczący

Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w OZE – cele

Do 2020 roku Polska ma osiągnąć udział OZE w miksie energetycznym na poziomie 15%. Tymczasem w 2017 roku udział OZE w Polsce wyniósł  zaledwie 10,9%. Co gorsza, w porównaniu z wcześniejszym rokiem widać było spadek (2016 r. – 11,3%). Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w OZE ma pomóc w zrealizowaniu celu wystawionego na 2020 rok.

Obecnie Polska jest jednym z tych Państw UE, którym najdalej jest do osiągnięcia celu krajowego. Obok nas znalazły się takie kraje jak Holandia, Francja, Irlandia, Wielka Brytania czy Luksemburg. Trzeba przy tym podkreślić, że aż 11 państw członkowskich UE już osiągnęło cel na 2020 rok. Są to:

 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia
 • Litwa,
 • Rumunia,
 • Szwecja,
 • Włochy,
 •  Węgry.

Jeśli nowo powołany Zespół będzie właściwie wypełniał swoje zadania, inwestorzy będą mogli łatwiej zakładać nowe instalacje OZE. To z kolei, przełoży się na zwiększenie udziału OZE w całkowitej produkcji energii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *