Nowelizacja ustawy o OZE została przyjęta. Co się zmieni?

25 czerwca 2019 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE. Opracował ją zespół międzyresortowy ds. ułatwienia inwestycji w fotowoltaice. W konsekwencji przyjęcia projektu rozszerzona została dotychczasowa definicja prosumenta, a także przewiduje się podjęcie dodatkowych działań by w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku udział energii z OZE wyniósł 15%.

Rozszerzona definicja prosumenta

Kto w myśl rozszerzonej definicji będzie uznawany za prosumenta? To odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z OZE na własne potrzeby w mikroinstalacji, i który może ją magazynować albo sprzedawać jako energię, nie tylko sprzedawcy zobowiązanemu na określonych warunkach, ale też dowolnemu innemu sprzedawcy na warunkach z nim uzgodnionych. Oznacza to, że prosumentem może być teraz nie tylko gospodarstwo domowe, ale także przedsiębiorca, pod warunkiem, że sprzedaż energii nie jest przeważającym przedmiotem jego działalności.

Mamy więc dwa rozwiązania. Jedno odnosi się do zwykłych prosumentów – tych, którzy inwestują w OZE w małej skali i na własne potrzeby. Drugie, dotyczy większych inwestorów, inwestujących np. w duże elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne i inne. Przed przyjęciem nowelizacji ustawy o OZE, definicja prosumenta nie obejmowała małych firm, inwestujących w małe źródła. To one właśnie ponoszą najwyższe koszty za energię elektryczną. Dzięki rozszerzeniu definicji, zasady przyłączania do sieci i sposób rozliczania nadwyżek energii obejmują też małe i średnie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że małe firmy mogą sprzedawać nadwyżki energii do sieci na zasadach rynkowych, a resztę zużywać na własne potrzeby albo być prosumentem.

Ustawa o OZE, a aukcje OZE 2019

Nowelizacja ustawy o OZE w dużej mierze określa zasady przeprowadzania aukcji na zakup energii elektrycznej, reguluje różne zapisy i terminy przedsięwzięć. Dopuszcza też jednokrotną aktualizację oferty, która wygrała aukcję. Według Ministerstwa Energii nowo określone przepisy umożliwią URE przeprowadzenie w 2019 aukcji na zakup energii elektrycznej. Łączny przyrost produkcji energii elektrycznej z OZE ma sięgnąć 10 TWh z aukcji w 2019 roku, a łącznie z 2018 rokiem – 35 TWh. W tym roku na przeprowadzenie aukcji uwzględniono dla URE uwzględniono w projekcie 0,5 mln zł. Nowelizacja uwzględnia też czas potrzebny na budowę zwycięskich projektów, wydłużając termin sprzedaży pierwszej energii do 24. miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji fotowoltaiki i 33. miesięcy w przypadku energii z wiatru na lądzie.

Spółdzielnie energetyczne

Tuż przed przyjęciem nowelizacji, Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło do niej poprawkę. Zgodnie z nią, na obszarach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich będzie można tworzyć spółdzielnie energetyczne, które mają pomagać rolnikom w produkcji energii odnawialnej. To element programu Energia Plus, który sprawi, że spółdzielnie energetyczne będą mogły się rozliczać na zasadach prosumenckich. Podobnie jak osoby fizyczne, a także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Nowelizacja ustawy o OZE – czego jeszcze dotyczy?

Poza wspomnianymi już kwestiami rozszerzenia definicji prosumenta oraz prowadzenia tegorocznych aukcji, nowelizacja ustawy uwzględnia także poniższe kwestie:

  • Dopuszczalna wielkość mikroinstalacji to 50 kW, a system upustów – obejmujący też firmy-prosumentów – to 0,8 dla instalacji do 10 kW i 07, dla tych o mocy 10-50 kW.
  • Zmiana w ustawie odległościowej. Do tej pory pozwolenia na budowę nowych turbin wiatrowych miały być ważne do 16 lipca 2021 roku. Po zmianie, nowy termin to 5 lat od wejścia w życie nowelizacji, a więc mniej więcej połowa roku 2024.
  • Wydłużenie okresu obowiązywania 15-letnich taryf gwarantowanych (FiT, FiP) i obowiązku zakupu energii z OZE przez sprzedawcę zobowiązanego do 30 czerwca 2039 r.
  • Uściślenie, że ustawowe ceny zakupu energii z aukcji lub FiT to ceny netto (bez VAT).
  • Doprecyzowanie definicji biogazu rolniczego. Nie może on powstawać z substratów oczyszczalni ścieków, także z zakładowych.
  • Podniesienie maksymalnego progu mocowego do jakiego wszelkie biogazownie mogą korzystać z taryf gwarantowanych. Dotychczas był to 1 MW, teraz 2,5 MW.
  • Określenie, że hydroenergia oznaczać będzie całą energię mechaniczną wód, a nie jak dotąd, tylko energię spadku śródlądowych wód powierzchniowych.
  • Wydłużenie czasu na rozliczanie niewykorzystanej energii w ramach net-meteringu wynoszącego 365 dni o kolejne 12 miesięcy.
  • Przedłużenie ważności umów przyłączeniowych. Podstawą do ich wypowiedzenia będzie niedostarczenie energii do sieci po raz pierwszy do 31 maja 20121 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *