Prąd

Program CZYSTE POWIETRZE w pigułce

program CZYSTE POWIETRZE

Kwestia zanieczyszczenia powietrza budzi coraz większy niepokój. Nie da się już ukryć skali problemu. Wszechobecny smog widać gołym okiem. W odpowiedzi na narastanie problemu powstał rządowy program CZYSTE POWIETRZE. Jego celem jest termomodernizacja domów i wymiana pieców. Wnioski można składać już od 19 września. W niniejszym artykule opiszemy szerzej cały program.

Dlaczego program CZYSTE POWIETRZE trzeba wprowadzić?

Jak już wspomnieliśmy na początku, program CZYSTE POWIETRZE powstał, żeby podnieść jakość powietrza. Coraz więcej polskich miast boryka się z sytuacją, kiedy normy czystości powietrza znacząco są przekraczane. Poziom zanieczyszczeń wzrasta szczególnie wysoko jesienią, ponieważ właśnie wtedy zaczyna się sezon grzewczy. W związku z coraz większym smogiem, zaostrzono przepisy dotyczące czystości powietrza. Wprowadzono na przykład zakaz palenia w piecu takimi substancjami, jak drobny miał.  Ponadto wprowadzono nakaz wymiany pieców (tych najbardziej kopcących). Ta wymiana ma nastąpić w siągu najbliższych lat.

Według Forum Rozwoju Efektywnej Energii ogromna część pieców na paliwa stałe w domach jednorodzinnych jest już wiekowa i wyeksploatowana. Średnia wieku pieców kaflowych wynosi 40 lat, a kotłów 13 lat. Jest to więc najwyższy czas, żeby je wymienić. Problemem Polski jest też tak zwane ubóstwo energetyczne, które dotyka 12% Polaków. Oznacza to, że właśnie aż taki odsetek ma problem z zaspokojeniem swoich potrzeb energetycznych, czyli z ogrzewaniem, dostępem do prądu czy ciepłej wody. W 2016 roku liczba takich osób wynosiła 4,6 mln, a 2 mln z nich żyje w ubóstwie dochodowym.

Zobacz: Ceny prądu w 2019 roku – będzie drożej?

Program CZYSTE POWIETRZE – na czym polega?

Program CZYSTE POWIETRZE kierowany jest do osób, które już posiadają lub planują budowę domów jednorodzinnych. Realizacja programu ma potrwać 12 lat, ale tylko przez 10 lat będzie można składać wnioski. Całkowity budżet przedsięwzięcia to 103 mld zł, w tym 39,7 mld zł to będą pożyczki, a 63,3 mld zł dotacje. Maksymalna wysokość rządowego wsparcia finansowego wyniesie 53 tys. zł. Dotacje nie będą traktowane jako przychód wymagający opodatkowania.

Minister Henryk Kowalczyk uważa, że program otwiera przed Polakami możliwość wymiany przestarzałych już źródeł ciepła, jakie mają w domach. Planuje się w ramach programu przeprowadzić termomodernizację aż 4 mln domów. Jednak główny cel program, to poprawa stanu powietrza przez zmniejszenie emisji pyłów. By zrealizować program podpisano porozumienie między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska oraz Bankiem Ochrony Środowiska.

W już istniejących domach jednorodzinnych przewiduje się wymianę starych pieców na:

 • kotły na paliwo stałe (węgiel czy biomasa),
 • węzły cieplne,
 • systemy ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła,
 • kotły gazowe kondensacyjne.

Aby poprawić efektywność energetyczną budynków, planowane jest też dofinansowanie termoizolacji domów jednorodzinnych. Program obejmie też docieplanie budynków i stosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne).

Także osoby, które dopiero budują domy, mogą starać się o dofinansowanie zakupu i montażu systemów ogrzewania elektrycznego, węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, kotłów gazowych lub pomp ciepła.

Chcą zachęcić Polaków do wprowadzania zmian, do 4 września resort środowiska przeprowadził przeszło 400 spotkań w tej sprawie. Na spotkaniach można było dowiedzieć się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych pieców oraz na termomodernizację.

czyste powietrze

Wysokość dofinansowania w ramach programu

Z programu rządowego mogą skorzystać osoby mające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Do końca 2018 roku dofinansowanie będzie wynosić między 30, a 90% kosztów inwestycji. Jednak od 1 stycznia 2019 roku, próg ma ulec zmianie i dofinansowanie pokryje od 40 do 90% kosztów inwestycji. Od nowego roku 30% dotacja ma zostać zmieniona w ulgę podatkową (wg. PAP ma ona wynosić 23% plus 7% dotacji).

Kto może dostać 90% dotację? Ci, u których dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 600 zł (wówczas dotacja może być też uzupełniona pożyczką o wartości do 10% dotacji). Oto jak ustalono pozostałe progi wysokości przyznawanej dotacji:

 • do 80% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 601 – 800 zł,
  • pożyczka do 20% wartości dotacji
 • do 70% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 801 – 1000 zł,
  • pożyczka do 30% wartości dotacji
 • do 60% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 1001 – 1200 zł,
  • pożyczka do 40% wartości dotacji
 • do 50% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 1201 – 1400 zł,
  • pożyczka do 50% wartości dotacji
 • do 40 % – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę – 1401 – 1600 zł,
  • pożyczka do 60% wartości dotacji
 • do 30% – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę od 1601 zł,
  • pożyczka do 70% wartości dotacji

Oprocentowanie pożyczki w ramach programu wyniesie około 2,41% w skali roku.

Program CZYSTE POWIETRZE – Jak złożyć wniosek?

Termin składania wniosków obejmuje okres od 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 roku. Składa się je w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w formie papierowej lub elektronicznej. Formularz papierowy można dostać we wspomnianych wyżej WFOŚiGW lub w ich oddziałach.

Żeby złożyć wniosek drogą elektroniczną, należy skorzystać z aplikacji internetowej Portal Beneficjenta, dostępnej na stronie WFOŚiGW. Jednak potrzebne będzie użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Można też użyć podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty:

 • dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości (jeśli nie ma informacji o księdze wieczystej we wniosku),
 • kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych z oświadczeniem, że odpowiedni organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu albop ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy),
 • pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),
 • branżową dokumentację projektową, wykonaną przez uprawnionego projektanta (audyt energetyczny, ekspertyzę chiropterologiczną lub ornitologiczną – jeśli były wykonane),
 • dokumentację fotograficzną, odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń stanowiących przedmiot przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
 • oświadczenie o dochodach razem z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.

Do wypłaty dofinansowania należy też dostarczyć:

 • protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia.,
 • dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń stanowiących przedmiot przedsięwzięcia,
 • dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia i wykaz umów z wykonawcami (jeśli je zawarto),
 • potwierdzenie przelewu lub inny dokument, który potwierdzi opłacenie dowodów księgowych (to w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).

WAŻNE! NFOŚiGW/WFOŚiGW dokonują kontroli przedsięwzięć samodzielnie albo przez podmioty zewnętrzne w okresie trwałości, która wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *