Prąd

URE – co to takiego? Kompetencje i zadania URE

URE

W naszym kraju pieczę nad rynkiem energii sprawuje URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki. Co wchodzi w zakres kompetencji Prezesa URE? Jakie zadania ma realizować Urząd i na jakie jednostki jest podzielony? Odpowiedzi na te pytania dostarczymy w niniejszym artykule. Na końcu podamy też informacje o tym, jak można się skontaktować z URE.

URE – co to takiego?

Wyjaśniliśmy już, że URE to skrót od Urząd Regulacji Energetyki. Ale co to za Urząd? Jest to centralny organ administracji państwowej, mający regulować rynek energetyki w Polsce (np: paliwa, prąd, gaz). URE powstał w 1997 roku. Został powołany na mocy ustawy o Prawie energetycznym. Z założenia ma to być organ bezstronny, a więc jego prezes nie może podejmować decyzji pod wpływem obecnej koniunktury politycznej. Ma się natomiast kierować szeroko pojmowanym dobrem rynku energii.

Podstawowe zadanie URE to nadzór liberalizacji rynku energii, ograniczanie monopoli i dbanie o rozwój konkurencji w tym sektorze. Prezes URE ma też równoważyć interesy dwóch stron transakcji: wytwórców energii i jej sprzedawców oraz odbiorców końcowych. Więcej o zadaniach napiszemy niżej.

Kompetencje URE – akty prawne

Podstawy uprawnień URE i jej kompetencje określone są przez wspomniane już Prawo energetyczne, ale także przez osobne ustawy „tematyczne”, dotyczące takich obszarów, jak:

 • odnawialne źródła energii (OZE),
 • efektywność energetyczna,
 • biokomponenty i biopaliwa ciekłe,
 • zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłócenia na rynku naftowym,
 • zasady powstawania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży,
 • moc i energia elektryczna,
 • statystyka publiczna,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • system monitorowania i kontrolowania jakości paliw,
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

Źródła praw określających kompetencje i obszary działania URE są jak widać rozproszone. Niektóre ustawy są też nowelizowane, bywa, że wielokrotnie.

Zadania URE

Każdy organ państwowy powstaje z myślą o realizowaniu pewnych zadań i podobnie było z Urzędem Regulacji Energetyki. Jakie w takim razie cele wystawiono przed URE? Trzeba do nich zaliczyć:

 • dbanie o bezpieczeństwo energetyczne w Polsce,
 • promowanie konkurencji – zgodnie z zasadami TPA, rynek ma być dostępny dla wszystkich zainteresowanych,
 • ochrona odbiorców końcowych – URE ma dbać o interesy końcowych odbiorców energii i o to, żeby każdy mógł korzystać z energii elektrycznej,
 • ochrona dostawców energii – oznacza to kształtowanie środowiska, w którym przedsiębiorstwa będą mogły rozwijać i rozliczać się na podstawie zdroworozsądkowych taryf,
 • koordynowanie międzynarodowych działań, służących rodzimemu rynkowi energii,
 • zapewnianie gwarancji jakości energii, a także usług związanych z jej sprzedażą i dystrybucją,
 • kontrolowanie podmiotów, które funkcjonują na rynku energii (w skład kontroli wchodzi też nakładanie kar).

URE, a taryfy prądowe i gazowe

Jednym z zadań URE jest zatwierdzanie taryf prądowych i gazowych. Do 15 grudnia bieżącego roku URE ma obowiązek ogłosić taryfy odbiorców na następny rok kalendarzowy. Są to jednak taryfy obowiązujące „sprzedawców z urzędu”. Oznacza to, że stawki zatwierdzone przez URE obejmą tylko tych odbiorców, którzy nie zechcą skorzystać z przysługującego im prawa do zmiany sprzedawcy prądu w gospodarstwie domowym.

Jak wygląda samo zatwierdzanie wniosków? Proces zaczyna się od wysyłania przez dystrybutorów i sprzedawców wniosków taryfowych. Urząd ma wtedy sprawdzić, czy zaproponowane w nich stawki są dobrze skalkulowane. Ocenia czy na przykład marża spółek nie jest zbyt mała w stosunku do faktycznych cen usługi. URE pilnuje więc, by nie przerzucano na odbiorców innych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Jeśli analiza wykaże zawyżenie stawek, URE koryguje taryfy. Zawsze jednak musi podać uzasadnienie i przedstawić kalkulacje.

Taryfy publikowane przez Urząd to sygnał dla rynku. Jeśli rosną, to i oferty rynkowe będą droższe. Działa to także w drugą stronę, obniżenie stawek proponowanych przez sprzedawców powoduje, że tanieją rynkowe oferty.

W tym miejscu, warto nadmienić, że w kwestii taryf gazowych, zrezygnowano z obowiązku zatwierdzenia stawek dla klientów biznesowych. Jest to wynik liberalizacji rynku energii. Powoli URE będzie musiało zrezygnować z kontroli nad tą procedurą. Zachowa jednak prawo do interweniowania w przypadku stwierdzenia zawyżania stawek przez firmy energetyczne.

URE – Kompetencje

Jedną z ważniejszych kompetencji URE jest udzielanie koncesji przedsiębiorstwom z sektorów: energii elektrycznej, OZE, biogazu lub ciepłowniczego (wytwarzanie, dystrybucja oraz sprzedaż). Jeśli jakaś firma zajmuje się wytwarzaniem, URE sprawdza, czy ta firma właściwie realizuje obowiązek publicznej sprzedaży swoich produktów.

URE ma wpływ na rozwój firm energetycznych, które muszą uzgadniać z nim swoje plany rozwojowe. Urząd sprawdza ich zgodność z ogólnymi strategiami państwa i w razie potrzeby koryguje. Ma to zapewnić spójność podejmowanych działań i unikanie ewentualnych konfliktów.

URE wyznacza też operatorów systemów dystrybucji i nadzoruje ich działania. Po dokonaniu wyboru, informacja jest przesyłana do Komisji Europejskiej. Kompetencje URE obejmują także zatwierdzanie instrukcji ruchu sieci dystrybucyjnych i przesyłowych.

Urząd przykłada wielką wagę do efektywności energetycznej. Publikuje metody jej pomiaru oraz przedstawia działania mające ją zwiększyć. Temat przedstawiamy jest nie tylko przedsiębiorcom, ale także odbiorcom indywidualnym. Celem jest przekazywanie wiedzy o jak najefektywniejszym korzystaniu z energii elektrycznej oraz paliw.

URE – struktura

Żeby sprawnie koordynować tak wiele zadań i należycie je wypełniać, URE musi być dobrze zorganizowane. Jak dokładnie?

Za podejmowanie i zatwierdzanie decyzji odpowiada Rada Nadzorcza, w której skład wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Dyrektor naczelny. Funkcję prezesa od 2014 roku pełni Maciej Bando (kadencja trwa 5 lat). Przed nim stanowisko to obejmowali Marek Woszczyk, Mariusz Swora, Adam Szafrański oraz Leszek Juchniewicz.

URE dzieli się też na pewne jednostki funkcjonalne.

Departament Komunikacji Społecznej

Ten dział odpowiada za promowanie działań URE oraz za prowadzenie akcji informacyjnych (np. dotyczących praw odbiorców energii). Ma też wspierać działania Prezesa Urzędu, koordynować przygotowywanie dokumentów na potrzeby posiedzenia Rady Ministrów oraz odpowiedzi na pytania parlamentarzystów. Departament Komunikacji Społecznej tworzy także materiały do Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki i innych biuletynów branżowych.

Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

To tutaj rozpatrywane są wnioski taryfowe dystrybutorów i sprzedawców prądu i ciepła oraz kontrolowane jest wprowadzanie ostatecznie ustalonych taryf. Jednostka uzgadnia z firmami transportowymi i dystrybucyjnymi plany rozwoju sieci dystrybucyjnej, tak, żeby zaspokajała potrzeby rosnącej konsumpcji energii.

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

Ta jednostka odpowiada za prace nad integracją europejskich rynków energetycznych i za współpracę Urzędu z zagranicznymi oraz międzynarodowymi instytucjami. Rozlicza też dotacje ze środków publicznych przydzielone podmiotom z sektora energetycznego.

Zgodnie z drugim członem nazwy, departament ten pracuje także nad umacnianiem pozycji konsumentów w relacjach ze sprzedawcami energii.

Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów

Jest to jednostka reprezentująca URE we wszelkich sporach sądowych i prawnych. Ma też za zadanie przygotowywanie opinii na temat projektów aktów prawnych.

URE – Pozostałe jednostki

Oprócz wyżej wymienionych Departamentów, strukturę URE tworzą także takie jednostki, jak:

 • Departament Rynku Paliw Ciekłych,
 • Departament Rynku Paliw Gazowych,
 • Departament Źródeł Odnawialnych,
 • Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji,
 • Biuro Dyrektora Generalnego,
 • stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

Kontakt z URE

Zgodnie z zapowiedzią, na końcu umieszczamy informacje o tym, w jaki sposób można skontaktować się w URE. Sam Urząd pracuje w dni robocze, w godz. 8.15 do 16.15. Jego siedziba mieści się pod adresem:

Aleje Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

Z URE można także prowadzić korespondencję mailową, kierując ją na adres: ure@ure.gov.pl bądź korzystając z platformy ePUAP: /URE/SkrytkaESP. Infolinia URE (telefon centralny) dostępna jest pod numerem: +48 22 487 55 70.

 • Prezes URE:

tel.: 22 487 58 02, e-mail: sekretariat@ure.gov.pl

 • Wiceprezes URE:

tel.: 22 487 58 01, e-mail: wiceprezes@ure.gov.pl

 • Dyrektor Generalny URE:

tel.: 22 487 56 70, e-mail: dyrektor.generalny@ure.gov.pl

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

Dla odbiorców energii dostępna jest specjalna infolinia pod numerem: 22 244 26 36. Można się z nią połączyć w dni robocze od 8.00 do 15.00.

Pozostałe formy kontaktu z Urzędem Regulacji Energetyki:

pocztą, pisząc na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, z dopiskiem „Punkt informacyjny”,

faksem, numer: 22 378 12 93,

e-mailem na adres mailowy: drr@ure.gov.pl

Pośród dostępnych dla odbiorców form kontaktu z Urzędem, nie przewidziano osobistych odwiedzin w URE.

Co istotne, informacje udzielone powyższymi kanałami nie mają wiążącego charakteru, ani nie są prawną ekspertyzą. To jedynie ogólna odpowiedź na zapytania odbiorców.

Warto też pamiętać, że bez uważnego prześledzenia umowy pracownik URE nie odpowie na zapytania dotyczące na przykład legalności różnych zapisów. Takie pytania najlepiej kierować do rzecznika praw konsumenta.

Oddziały Terenowe Urzędu Regulacji Energetyki

Urząd prowadzi liczne oddziały terenowe. Mają one przede wszystkim nadzorować działania firm, które otrzymały od Urzędu koncesję albo mają promesę jej otrzymania. Najpierw sprawdzane jest czy spółka działa zgodnie z udzieloną koncesją.

Odziały terenowe mogą też zgłaszać ewentualne zastrzeżenia co do odmowy przyłączenia do sieci. Mają też oceniać umowy przyłączeniowe i je realizować, a w razie konieczności nakładać kary pieniężne na kontrolowane przedsiębiorstwa.

Oto adresy oddziałów terenowych:

Północny Oddział Terenowy

ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk

tel.: 58 350 71 01

fax: 58 727 92 99

e-mail: gdansk@ure.gov.pl

Obszar działania: woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie

Południowo – Zachodni Oddział Terenowy

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49 – 57, 50-032 Wrocław

tel.: 71 725 46 01

fax: 71 715 63 70

e-mail: wroclaw@ure.gov.pl

Obszar działania: woj. dolnośląskie i opolskie

Północno – Zachodni Oddział Terenowy

ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin

tel.: 91 887 62 01

fax: 91 881 27 02

e-mail: szczecin@ure.gov.pl

Obszar działania: woj. zachodniopomorskie i lubuskie

Środkowo – Zachodni Oddział Terenowy

ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź

tel.: 42 236 34 01

fax: 42 209 18 14

e-mail: lodz@ure.gov.pl

Obszar działania: woj. łódzkie i mazowieckie

Zachodni Oddział Terenowy

ul. Wielka 20, 61-774 Poznań

tel.: 61 670 53 01

fax: 61 646 80 09

e-mail: poznan@ure.gov.pl

Obszar działania: woj. wielkopolskie i kujawsko-pomorskie

Południowy Oddział Terenowy

ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

tel.: 32 793 88 01

fax: 32 441 62 88

e-mail: katowice@ure.gov.pl

Obszar działania: woj. śląskie i świętokrzyskie

Południowo – Wschodni Oddział Terenowy

ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków

tel.: 12 357 27 01

fax: 12 376 72 37

e-mail: krakow@ure.gov.pl

Obszar działania: woj. małopolskie i podkarpackie

Wschodni Oddział Terenowy

Al. Józefa Piłsudskiego 13 20-011 Lublin

tel.: 81 476 22 01

fax: 81 463 61 10

e-mail: lublin@ure.gov.pl

Obszar działania: woj. lubelskie i podlaskie

Zobacz też: Ceny prądu 2018 – dlaczego prąd drożeje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *